Ścieżka Smart – zyskaj dotację na oprogramowanie SCIA

Szukasz możliwości na sfinansowanie różnych obszarów działalności Twojej firmy? Prowadzisz przedsiębiorstwo innowacyjne i chcesz wprowadzać nowe produkty i usługi do swojej działalności? A może potrzebujesz oprogramowania optymalizującego proces pracy i gwarantującego ciągły rozwój Twojej firmie?

Szczegółowy opis

PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) stworzyła nowy projekt finansowania dla małych i średnich podmiotów, prowadzących swą działalność na terenie Polski. Celem konkursu jest wsparcie finansowe przedsiębiorstw w kierunku wdrażania innowacji produktowych, procesowych oraz cyfryzacji. Wszystko po to, aby zapewnić firmom możliwości rozwoju.

Modułowość

Projekty mogą dotyczyć opracowania lub wdrożenia innowacji i składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr

Jeżeli jesteś zainteresowany przeznaczeniem dofinansowania na nasze produkty bądź usługi, najbardziej powinny interesować Cię następujące moduły:

 • wdrożenie innowacji (obligatoryjnie) – moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie
 • cyfryzacja (fakultatywnie) – moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa
 • kompetencje (fakultatywnie) –  wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji

Jak możesz wykorzystać dofinansowanie?

Dostarczamy rozwiązania wspomagające wszelkie procesy projektowe, obliczeniowe oraz wykonawcze. Oferowane oprogramowania usprawniają codzienną pracę poprzez wbudowane, innowacyjne funkcje i moduły. Gwarantują przyspieszenie procesu projektowego, wykrywanie błędów na wczesnym etapie projektu, co finalnie wpływa na  oszczędność kosztów produkcyjnych. W skład naszych innowacyjnych rozwiązań wchodzą m.in.: Allplan, CYPE, FRILO Software oraz SCIA Engineer. Poza tym zapewniamy branżowe kursy z zakresu obsługi programów na naszej platformie szkoleniowej Mastern.

Termin naboru trwa od 21.02.2023 do 12.04.2023. Możliwość wypełnienia wniosku oraz więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie internetowej PARP.

Zmiany w wersji SCIA Engineer v22

Konstrukcje betonowe

Automatyzacja danych elementów betonowych

W celu ułatwienia wprowadzania danych związanych z wymiarowaniem zbrojenia, po utworzeniu pręta 1D/2D, dane prętów betonowych (CMD) są generowane automatycznie. Dostępny jest nowy sposób synchronizacji między danymi elementu betonowego, a globalną konfiguracją konstrukcji betonowych. To usprawnienie pozwala użytkownikowi zmienić poszczególne elementy, podczas gdy reszta jest nadal aktualizowana zgodnie z globalną konfiguracją.

Modyfikacje wprowadzone przez użytkownika są podświetlone w panelu właściwości konkretnych danych składowych, więc na pierwszy rzut oka widać, które dane zostały zmodyfikowane. W rezultacie, można wybrać grupę elementów betonowych, przejść do ich danych za pomocą panelu właściwości i przejrzeć lub zmodyfikować dowolny parametr. A wszystko to za pomocą zaledwie dwóch kliknięć!

Automatyczne projektowanie zbrojenia zarówno dla SGN + SGU

Jeśli chcesz zaprojektować zbrojenie w belkach lub słupach, uwzględniając wymagania SGU podane w normie EC2, jest to możliwe w najnowszej wersji SCIA Engineer 22. Wystarczy wybrać swoje preferencje w poleceniu projektowania zbrojenia i wybrać opcję „kontrola szerokości rys” i/lub „ograniczenie naprężeń w betonie i zbrojeniu”. Warto pamiętać, że jest to dozwolone tylko wtedy, gdy wyniki zawierają kombinacje dla SGN i SGU.

Po zakończeniu procedury projektowania SGN+SGU można zweryfikować zwiększenie wymaganej powierzchni zbrojenia ze względu na warunki SGU zarówno w postaci numerycznej, jak i graficznej. Alternatywnie, możesz zagłębić się w szczegółowe dane wyjściowe, aby zobaczyć dowód wystarczalności zaprojektowanego zbrojenia dla danego obciążenia bez konieczności przeprowadzania oddzielnych kontroli SGU!

Udoskonalenia funkcji zbrojenia AutoDesign

SCIA Engineer przedstawia zupełnie nowy system projektowania zbrojenia: ciężar zbrojenia na jednostkę objętości betonu. Dzięki niemu możesz łatwo oszacować, jak ekonomiczny jest Twój projekt. Wartość tę można uzyskać i wyświetlić osobno dla każdego elementu 1D lub 2D, a także jako całkowitą wartość średnią dla wszystkich projektowanych elementów. Ponadto, ogólne wykorzystanie dostarczonego zbrojenia jest dodawane do wyników projektowania zbrojenia 1D i 2D. Co więcej, wszystkie wyniki dla obu poleceń zostały ujednolicone. W wersji 22 zwrócono szczególną uwagę na jakość danych wyjściowych, aby projekt zbrojenia stał się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do weryfikacji.

Nowe szablony zbrojenia słupów

SCIA Engineer 22 oferuje zupełnie nowy zestaw szablonów projektowych, aby uprościć sposób wprowadzania zbrojenia w kolumnach o przekroju prostokątnym. W najnowszej wersji możliwe jest zdefiniowanie zbrojenia jako preferowaną całkowitą liczbę prętów. Są one następnie rozłożone równomiernie wzdłuż krawędzi przekroju w sposób automatyczny. Za pomocą innego szablonu, możesz zastosować zupełnie inny układ, aby połączyć pręty narożne o jednej średnicy z prętami pośrednimi o innej średnicy. W obu przypadkach oferowane jest tylko zbrojenie podstawowe – projektowane zawsze na całej długości elementu.

Sprawdzenie nośności SGN dla elementów 2D

Jako alternatywę dla zbrojenia AutoDesign elementów 2D, SCIA Engineer 22 przedstawia nową możliwość bezpośredniego sprawdzenia nośności SGN ręcznie zdefiniowanego zbrojenia. To zbrojenie może być dowolnie ułożone w jedną lub wiele warstw, każda opcjonalnie z inną orientacją i otuliną. Samo sprawdzenie jest zawsze wykonywane w dwóch kierunkach zgodnych z lokalnymi osiami x i y elementu 2D. Zdefiniowane zbrojenie oraz siły wewnętrzne są automatycznie przeliczane na te kierunki. Następnie, dla każdego kierunku tworzony jest wykres interakcji, aby ocenić nośność i wykorzystanie elementu 2D. Wyniki można przeglądać w postaci graficznej i numerycznej z możliwością weryfikacji szczegółowych danych wyjściowych dotyczących obciążenia i kierunku w każdym elemencie siatki.


Konstrukcje stalowe i drewniane

Projektowanie stali

Podsumowanie wyników według Eurokodu dla stali

Jednym z trzech głównych punktów w ankiecie klienta dla wersji 22 było rozszerzenie danych wyjściowych według Eurokodu dla konstrukcji stalowych o więcej informacji dla biur kontroli. Na podstawie informacji zwrotnych od naszych klientów, dodano lub dostosowano następujące elementy:

 • Przy każdym sprawdzeniu kodu, wyświetlana jest siła obliczeniowa, wartość oporu i odpowiednie sprawdzenie jedności.
 • Wykorzystywane siły wewnętrzne w sprawdzeniu stateczności połączeń oraz ich położenie na elemencie konstrukcyjnym są przedstawione wraz ze wskaźnikami.
 • Dodano właściwości materiału i zastosowane współczynniki bezpieczeństwa.
 • Do kontroli jedności dodano kodowanie kolorystyczne, aby umożliwić szybkie wykrycie ważnych wartości wyjściowych.
 • Wynik zawsze mieści się na jednej stronie A4.

Mimośród środka ścinania

Wersja 22 programu SCIA Engineer zawiera zupełnie nową opcję pozwalającą uwzględnić mimośrodowości przekroju poprzecznego bezpośrednio podczas analizy, metodą elementów skończonych. W poprzednich wersjach, uwzględnienie tego wpływu było możliwe jedynie w post-processingu wyników lub poprzez ręczne wprowadzenie obciążeń z żądanym mimośrodem.

W sytuacji, gdy nie chcemy korzystać z tej opcji, wystarczy przejść do Ustawień Solvera i kliknąć „Pomiń mimośród środka ścinania”.

Gdy opcja ta jest aktywna, mimośród środka ścinania jest pomijany, a wyniki analizy pozostają takie same jak w poprzednich wersjach. Położenie środka ścinania jest traktowane tak samo jak środek ciężkości, a zatem obciążenie przyłożone do tego środka ciężkości nie będzie generować dodatkowego skręcania – nawet dla profili niesymetrycznych.

Po wyłączeniu tej opcji (domyślnie w SCIA Engineer 22) – położenie środka ścinania jest prawidłowo uwzględniane w analizie. Obciążenie w środku ciężkości kształtownika, którego środek ścinania znajduje się poza środkiem ciężkości, wywoła efekty skręcania.

Począwszy od wersji 22, mimośród środka ścinania jest uwzględniany domyślnie dla wszystkich nowych projektów.

Nowa wersja czy poprzednia – jaka jest różnica?

W poprzednich wersjach analiza nie była w stanie uwzględnić położenia środka ścinania. Podczas wyświetlania sił wewnętrznych w menu wyników istniała opcja obliczania i dodawania do wyświetlanych sił dodatkowego skręcenia wynikającego z tego mimośrodu. Jednak te dodatkowe siły nie były uwzględniane w przemieszczeniach, sprawdzeniach projektowych i nie miały żadnego wpływu na elementy, z którymi były połączone.

Dzięki nowej opcji, położenie środka ścinania jest uwzględniane bezpośrednio w analizie, co prowadzi do wyników, które zawierają już dodatkowe efekty. Oznacza to, że dodatkowe efekty będą również uwzględniane w przemieszczeniach i projektowaniu.

Czy można pominąć ten efekt dla poszczególnych przekroi?

Możliwe jest pominięcie dodatkowych efektów dla określonych przekrojów. Można to osiągnąć poprzez unieważnienie obliczeń pozycji ścinania w dialogu przekroju poprzecznego i zmianę współrzędnych na „0:0”, aby pokryły się ze środkiem ciężkości. W ten sposób mimośród zostanie pominięty dla tego konkretnego przekroju.

Sprawdzanie kodu AISC Steel w 64bit

Zupełnie nowa implementacja AISC 360: 2016 will jest już dostępna w 64-bitowej wersji SCIA Engineer 22. W oknie dialogowym przekroju dostępny jest szczegółowy podgląd klasyfikacji.

W całkowicie odnowionej konfiguracji stali AISC można wybrać podejście do sprawdzenia, a także dostosować wszystkie inne ustawienia.

Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowo ustawione, można wykonać sprawdzanie. Wyniki mogą być oceniane bardzo szczegółowo dzięki danym wyjściowym z formułami. Każda zastosowana formuła, decyzja i wartość może być pokazana, jak również odniesienia do odpowiedniego punktu normy.

Projektowanie drewna

Ortotropia dla paneli CLT

Obliczanie parametrów sztywności dla płyt z drewna klejonego krzyżowo nie jest łatwym zadaniem, a przecież prawidłowa sztywność ortotropowa jest niezbędna do dokładnego obliczenia sił wewnętrznych w konstrukcji.

Pomimo, że uwzględnienie zachowania ortotropowego dla CLT było możliwe w poprzednich wersjach oprogramowania, w SCIA Engineer 22 procedura ta została uproszczona dzięki wprowadzeniu nowego typu ortotropii: „Drewno klejone krzyżowo”. Nowy typ można ustawić dla pręta 2D w menu ortotropii.

Wystarczy wybrać materiał, liczbę warstw, grubość warstw, a SCIA Engineer obliczy i zastosuje wszystkie odpowiednie parametry sztywności do Twojego modelu. Jest to pierwszy krok do kompleksowego rozwiązania dla konstrukcji drewnianych.

TMSYS laureatem plebiscytu Gazele Biznesu

Plebiscyt Gazele Biznesu jest najstarszym w Polsce rankingiem dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go od 22 lat, wyróżniając najbardziej dynamiczne firmy. Uzyskane wyróżnienie jest dowodem na to, że firma:

Firma TMSYS sp. z o. o. dołączyła do prestiżowego grona najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w Polsce w 2021 roku.

Aby zyskać ten tytuł zostały spełnione następujące kryteria:

–  uzyskanie rocznego przychodu na poziomie od 3 do 200 mln złotych,

– w czasie ostatnich trzech lat działalności, odnotowanie wzrost przychodu i zachowanie pełnej transparentności, udostępniając wyniki finansowe w celu oceny jej kondycji.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!

Wiosenna dawka wiedzy z bezpłatnym szkoleniem SCIA Engineer

Wybierz zwiększoną wydajność i poznaj narzędzie, z którym wejdziesz na nowy poziom projektowania konstrukcji budowlanych. Stawiamy na stały rozwój, dlatego w kwietniu przy zakupie dowolnej licencji SCIA Engineer zyskasz bezpłatne szkolenie online z obsługi programu.

Sprawdź porównanie
dostępnych modułów w SCIA Engineer

Sprawdź

Chcesz uzyskać ofertę?
Wypełnij poniższy formularz i wejdź na nowy poziom projektowania z SCIA Engineer.

Wejdź na wyżyny swoich umiejętności dzięki szkoleniu z SCIA Engineer!

Wejdź na wyżyny swoich umiejętności dzięki szkoleniu z SCIA Engineer!

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu.

Poznaj szczegółowo obsługę programu SCIA oraz pozyskaj wiedzę od wykwalifikowanego szkoleniowca.

Plan szkolenia

– Intuicyjne ustawienia wyboczenia,

– prosta w obsłudze, a zarazem efektywna analiza stateczności,

– możliwość paneli obciążeniowych,

– metody projektowania zbrojenia i sprawdzania zarysowania,

– uwzględnianie w modelu konstrukcji murowych.

Data: 21 grudnia
Godzina: 10:00
Prowadzący: Wojciech Skrabania

Wejdź na wyżyny swoich umiejętności
i zapisz się już dziś na szkolenie z SCIA Engineer!

Zapisz się

Szkolenie: Projektowanie połączeń stalowych w SCIA Engineer!

Chcesz poznać specyfikę tworzenia połączeń stalowych w SCIA Engineer od A do Z?


Sięgnij po przydatną wiedzę w tej tematyce i weź udział w kompleksowym szkoleniu z naszymi specjalistami! Zapraszamy już 29 listopada na szkolenie online, podczas którego dowiesz się jak możesz sprawdzić rodzaj połączenia, jak definiować połączenia w programie w zależności od Twoich potrzeb oraz jak sprawdzić prawie każdy typ połączenia za pomocą analizy nieliniowej MES!

Data: 29 listopada
Godzina: 10:00
Prowadzący: Wojciech Skrabania

Aby zapisać się na wydarzenie, wypełnij formularz już teraz!
Nie może Cię zabraknąć!

Zapisz się

Kompletna dokumentacja techniczna? Dowiedz się jak ją zrobić w SCIA Engineer!

Weź udział w naszym bezpłatnym szkoleniu i poznaj tajniki tworzenia świetnych dokumentacji technicznych! Podczas spotkania poznasz szczegóły tworzenia raportu inżynierskiego, wygenerujesz rysunki ogólne konstrukcji oraz przygotujesz rysunki połączeń stalowych!

Podczas szkolenia:

 1. Stworzysz szczegółowy raport inżynierski.
 2. Wygenerujesz rysunki ogólne konstrukcji.
 3. Stworzysz schematyczne rysunki zbrojeniowe.
 4. Przygotujesz rysunki połączeń stalowych.

Data: 28 października
Godzina: 10:00
Prowadzący: Wojciech Skrabania

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Zapisz się

Warsztaty MultiBim: Ścisła współpraca SCIA Engineer z ArchiCAD!

Zapraszamy na intensywne warsztaty MultiBim, podczas których poznasz płynną współpracę programu SCIA z ArchiCAD!

Wydarzenie odbędzie się już 21 września 2021, o godzinie 15:00.

Podczas warsztatów:

 1. Dowiesz się jak ArchiCAD dzięki obsłudze formatu SAF współpracuje dwukierunkowo z oprogramowaniem SCIA Engineer.
 2. Poznasz nowości związanie z obsługą modelu analitycznego konstrukcji w ArchiCAD.
 3. Przekonasz się, jak definiować komponenty, zwolnienia, podpory i obciążenia konstrukcyjne w programie ArchiCAD.
 4. Poznasz innowacyjny sposób jak zaimportować model stworzony w ArchiCAD analitycznej konstrukcji do programu Autodesk Robot.

Data: 21 września 2021

Godz.: 15:00

Wypełnij poniższy formularz, aby wziąć udział w warsztatach!

Bony na cyfryzację – wsparcie finansowe dla małych i średnich firm

Bony na cyfryzację są prawdziwym kołem ratunkowym dla przedsiębiorców, pragnących złagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19. Możliwe dofinansowanie od PARP planowane jest na poziomie 85%, a całkowita kwota przeznaczona na te działania wyniesie 110 mln zł.

Do oficjalnych informacji dociera coraz więcej wzmianek dotyczących nowych środków pieniężnych przeznaczonych dla sektora MŚP na wsparcie technologii cyfrowych. Bony na cyfryzację to nowość w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, a my zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wymogami uczestnictwa w tym programie.

Główne założenia programu skupiają się na zapewnieniu wsparcia finansowego, które zostanie przekazane na zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług koniecznych do pomyślnego wdrożenia tego rozwiązania cyfryzacyjnego.

Terminy — od kiedy?

Otwarcie naboru wniosków planowane jest na 20 września 2021 roku. Potencjalni uczestnicy programu będą mieli równy miesiąc na złożenie potrzebnej dokumentacji – zamknięcie bramek planowane jest na 20 października 2021 roku.

Warunki dotacji

Bony na cyfryzację przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Polski, spełniających kryteria zgodne z sektorem MŚP.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację poniższych działań:

– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania, w tym wykupienie w formie licencji (warunek obligatoryjny);

– zakup maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub/i usług doradczych i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego (warunek fakultatywny).

Kwoty dofinansowania

Zakres pieniężny oferowanych dotacji jest naprawdę szeroki. Minimalna kwota dotacji wynosi 60 tys. zł, natomiast maksymalna wartość może wynosić nawet do 300 tys. zł. Z racji, że dofinansowanie jest realizowane na poziomie 85%, najwyższa możliwa kwota dofinansowania to 255 tys. zł.

Możliwe formy rozliczania

Zdecydowaną zaletą tego rodzaju dofinansowania jest fakt, że zostanie ono przyznane w ramach bonów. Oznacza to duże ułatwienie w rozliczeniu, które następuje w formie ryczałtu. Dzięki temu nie ma konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających dostęp finansowy projektu.

Dodatkowo będzie można skorzystać z systemu zaliczek. Zgodnie z polityką systemu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać część oferowanej kwoty z góry, jeszcze przed zrealizowaniem zakupów w ramach projektu.

Sprawdź kryteria