Zmiany w wersji SCIA Engineer v22

Konstrukcje betonowe

Automatyzacja danych elementów betonowych

W celu ułatwienia wprowadzania danych związanych z wymiarowaniem zbrojenia, po utworzeniu pręta 1D/2D, dane prętów betonowych (CMD) są generowane automatycznie. Dostępny jest nowy sposób synchronizacji między danymi elementu betonowego, a globalną konfiguracją konstrukcji betonowych. To usprawnienie pozwala użytkownikowi zmienić poszczególne elementy, podczas gdy reszta jest nadal aktualizowana zgodnie z globalną konfiguracją.

Modyfikacje wprowadzone przez użytkownika są podświetlone w panelu właściwości konkretnych danych składowych, więc na pierwszy rzut oka widać, które dane zostały zmodyfikowane. W rezultacie, można wybrać grupę elementów betonowych, przejść do ich danych za pomocą panelu właściwości i przejrzeć lub zmodyfikować dowolny parametr. A wszystko to za pomocą zaledwie dwóch kliknięć!

Automatyczne projektowanie zbrojenia zarówno dla SGN + SGU

Jeśli chcesz zaprojektować zbrojenie w belkach lub słupach, uwzględniając wymagania SGU podane w normie EC2, jest to możliwe w najnowszej wersji SCIA Engineer 22. Wystarczy wybrać swoje preferencje w poleceniu projektowania zbrojenia i wybrać opcję „kontrola szerokości rys” i/lub „ograniczenie naprężeń w betonie i zbrojeniu”. Warto pamiętać, że jest to dozwolone tylko wtedy, gdy wyniki zawierają kombinacje dla SGN i SGU.

Po zakończeniu procedury projektowania SGN+SGU można zweryfikować zwiększenie wymaganej powierzchni zbrojenia ze względu na warunki SGU zarówno w postaci numerycznej, jak i graficznej. Alternatywnie, możesz zagłębić się w szczegółowe dane wyjściowe, aby zobaczyć dowód wystarczalności zaprojektowanego zbrojenia dla danego obciążenia bez konieczności przeprowadzania oddzielnych kontroli SGU!

Udoskonalenia funkcji zbrojenia AutoDesign

SCIA Engineer przedstawia zupełnie nowy system projektowania zbrojenia: ciężar zbrojenia na jednostkę objętości betonu. Dzięki niemu możesz łatwo oszacować, jak ekonomiczny jest Twój projekt. Wartość tę można uzyskać i wyświetlić osobno dla każdego elementu 1D lub 2D, a także jako całkowitą wartość średnią dla wszystkich projektowanych elementów. Ponadto, ogólne wykorzystanie dostarczonego zbrojenia jest dodawane do wyników projektowania zbrojenia 1D i 2D. Co więcej, wszystkie wyniki dla obu poleceń zostały ujednolicone. W wersji 22 zwrócono szczególną uwagę na jakość danych wyjściowych, aby projekt zbrojenia stał się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do weryfikacji.

Nowe szablony zbrojenia słupów

SCIA Engineer 22 oferuje zupełnie nowy zestaw szablonów projektowych, aby uprościć sposób wprowadzania zbrojenia w kolumnach o przekroju prostokątnym. W najnowszej wersji możliwe jest zdefiniowanie zbrojenia jako preferowaną całkowitą liczbę prętów. Są one następnie rozłożone równomiernie wzdłuż krawędzi przekroju w sposób automatyczny. Za pomocą innego szablonu, możesz zastosować zupełnie inny układ, aby połączyć pręty narożne o jednej średnicy z prętami pośrednimi o innej średnicy. W obu przypadkach oferowane jest tylko zbrojenie podstawowe – projektowane zawsze na całej długości elementu.

Sprawdzenie nośności SGN dla elementów 2D

Jako alternatywę dla zbrojenia AutoDesign elementów 2D, SCIA Engineer 22 przedstawia nową możliwość bezpośredniego sprawdzenia nośności SGN ręcznie zdefiniowanego zbrojenia. To zbrojenie może być dowolnie ułożone w jedną lub wiele warstw, każda opcjonalnie z inną orientacją i otuliną. Samo sprawdzenie jest zawsze wykonywane w dwóch kierunkach zgodnych z lokalnymi osiami x i y elementu 2D. Zdefiniowane zbrojenie oraz siły wewnętrzne są automatycznie przeliczane na te kierunki. Następnie, dla każdego kierunku tworzony jest wykres interakcji, aby ocenić nośność i wykorzystanie elementu 2D. Wyniki można przeglądać w postaci graficznej i numerycznej z możliwością weryfikacji szczegółowych danych wyjściowych dotyczących obciążenia i kierunku w każdym elemencie siatki.


Konstrukcje stalowe i drewniane

Projektowanie stali

Podsumowanie wyników według Eurokodu dla stali

Jednym z trzech głównych punktów w ankiecie klienta dla wersji 22 było rozszerzenie danych wyjściowych według Eurokodu dla konstrukcji stalowych o więcej informacji dla biur kontroli. Na podstawie informacji zwrotnych od naszych klientów, dodano lub dostosowano następujące elementy:

  • Przy każdym sprawdzeniu kodu, wyświetlana jest siła obliczeniowa, wartość oporu i odpowiednie sprawdzenie jedności.
  • Wykorzystywane siły wewnętrzne w sprawdzeniu stateczności połączeń oraz ich położenie na elemencie konstrukcyjnym są przedstawione wraz ze wskaźnikami.
  • Dodano właściwości materiału i zastosowane współczynniki bezpieczeństwa.
  • Do kontroli jedności dodano kodowanie kolorystyczne, aby umożliwić szybkie wykrycie ważnych wartości wyjściowych.
  • Wynik zawsze mieści się na jednej stronie A4.

Mimośród środka ścinania

Wersja 22 programu SCIA Engineer zawiera zupełnie nową opcję pozwalającą uwzględnić mimośrodowości przekroju poprzecznego bezpośrednio podczas analizy, metodą elementów skończonych. W poprzednich wersjach, uwzględnienie tego wpływu było możliwe jedynie w post-processingu wyników lub poprzez ręczne wprowadzenie obciążeń z żądanym mimośrodem.

W sytuacji, gdy nie chcemy korzystać z tej opcji, wystarczy przejść do Ustawień Solvera i kliknąć „Pomiń mimośród środka ścinania”.

Gdy opcja ta jest aktywna, mimośród środka ścinania jest pomijany, a wyniki analizy pozostają takie same jak w poprzednich wersjach. Położenie środka ścinania jest traktowane tak samo jak środek ciężkości, a zatem obciążenie przyłożone do tego środka ciężkości nie będzie generować dodatkowego skręcania – nawet dla profili niesymetrycznych.

Po wyłączeniu tej opcji (domyślnie w SCIA Engineer 22) – położenie środka ścinania jest prawidłowo uwzględniane w analizie. Obciążenie w środku ciężkości kształtownika, którego środek ścinania znajduje się poza środkiem ciężkości, wywoła efekty skręcania.

Począwszy od wersji 22, mimośród środka ścinania jest uwzględniany domyślnie dla wszystkich nowych projektów.

Nowa wersja czy poprzednia – jaka jest różnica?

W poprzednich wersjach analiza nie była w stanie uwzględnić położenia środka ścinania. Podczas wyświetlania sił wewnętrznych w menu wyników istniała opcja obliczania i dodawania do wyświetlanych sił dodatkowego skręcenia wynikającego z tego mimośrodu. Jednak te dodatkowe siły nie były uwzględniane w przemieszczeniach, sprawdzeniach projektowych i nie miały żadnego wpływu na elementy, z którymi były połączone.

Dzięki nowej opcji, położenie środka ścinania jest uwzględniane bezpośrednio w analizie, co prowadzi do wyników, które zawierają już dodatkowe efekty. Oznacza to, że dodatkowe efekty będą również uwzględniane w przemieszczeniach i projektowaniu.

Czy można pominąć ten efekt dla poszczególnych przekroi?

Możliwe jest pominięcie dodatkowych efektów dla określonych przekrojów. Można to osiągnąć poprzez unieważnienie obliczeń pozycji ścinania w dialogu przekroju poprzecznego i zmianę współrzędnych na „0:0”, aby pokryły się ze środkiem ciężkości. W ten sposób mimośród zostanie pominięty dla tego konkretnego przekroju.

Sprawdzanie kodu AISC Steel w 64bit

Zupełnie nowa implementacja AISC 360: 2016 will jest już dostępna w 64-bitowej wersji SCIA Engineer 22. W oknie dialogowym przekroju dostępny jest szczegółowy podgląd klasyfikacji.

W całkowicie odnowionej konfiguracji stali AISC można wybrać podejście do sprawdzenia, a także dostosować wszystkie inne ustawienia.

Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowo ustawione, można wykonać sprawdzanie. Wyniki mogą być oceniane bardzo szczegółowo dzięki danym wyjściowym z formułami. Każda zastosowana formuła, decyzja i wartość może być pokazana, jak również odniesienia do odpowiedniego punktu normy.

Projektowanie drewna

Ortotropia dla paneli CLT

Obliczanie parametrów sztywności dla płyt z drewna klejonego krzyżowo nie jest łatwym zadaniem, a przecież prawidłowa sztywność ortotropowa jest niezbędna do dokładnego obliczenia sił wewnętrznych w konstrukcji.

Pomimo, że uwzględnienie zachowania ortotropowego dla CLT było możliwe w poprzednich wersjach oprogramowania, w SCIA Engineer 22 procedura ta została uproszczona dzięki wprowadzeniu nowego typu ortotropii: „Drewno klejone krzyżowo”. Nowy typ można ustawić dla pręta 2D w menu ortotropii.

Wystarczy wybrać materiał, liczbę warstw, grubość warstw, a SCIA Engineer obliczy i zastosuje wszystkie odpowiednie parametry sztywności do Twojego modelu. Jest to pierwszy krok do kompleksowego rozwiązania dla konstrukcji drewnianych.

Formularz kontaktowy