Scia Engineer
Specyfikacja techniczna

Scia Engineer – Specyfikacja techniczna

SCIA RESOURCE CENTRE (CENTRUM ZASOBÓW)

SCIA Engineer to rozbudowane oprogramowanie do obliczeń i projektowania konstrukcji budowlanych. Aby zapoznać się ze wszystkimi możliwościami programu, odwiedź  SCIA Resource Centre

Znajdziesz tam opisy modułówartykułów technicznychtestówcertyfikatów i wiele innych cennych informacji.

PROJEKTOWANIE W OPARCIU O NORMY

SCIA Engineer obsługuje szeroki zakres norm krajowych. Przejdź do SCIA Resource Centre i dowiedz się więcej na temat wszystkich obsługiwanych norm w SCIA Engineer.

Poniżej krótki przegląd norm. Więcej dowiesz się klikając w odpowiednie linki.

 • EN (Eurokody i załączniki krajowe)
 • IBC (Norma Amerykańska)
 • ABNT – NBR (Norma Brazylijska)

MOŻLIWOŚCI SCIA ENGINEER

 • SCIA Engineer jest nowoczesnym oprogramowaniem komputerowym do szybkiego i wydajnego modelowania konstrukcji, zaawansowanych obliczeń, zintegrowanego wymiarowania i oceny zgodnie z normami krajowymi oraz automatycznego generowania rysunków i dokumentacji projektowej.
 • Odpowiedni do wszystkich rodzajów zadań, od prostych schematów statycznych do złożonych i wymagających projektów konstrukcji budowlanych.
 • Standardowy interfejs użytkownika systemu Windows, menu w postaci drzewka, okna dialogowe, okna graficzne i inne standardowe elementy przestrzeni roboczej
 • Nieograniczona liczba jednocześnie otwieranych projektów i okien
 • Szybkie renderowanie 3D, standardowy widok 3D lub widok perspektywiczny
 • Łatwe ustawianie kierunku widoku i powiększenia za pomocą skrótów klawiszowych i przycisków myszy
 • Pomocne narzędzia do pracy z dużymi projektami: warstwy, clipping-box, aktywność wybranych elementów
 • Narzędzia do wygodnego filtrowania i wyboru obiektów w oknie graficznym 3D
 • Ogólna kontrola wyświetlanych elementów i symboli: lokalne osie, powierzchnie, etykiety, warunki brzegowe (podpory, połączenia …), obciążenie, dodatkowe dane, takie jak lokalne nieliniowości itp.
 • Wbudowane oraz możliwe do edycji biblioteki materiałów, przekrojów, funkcji nieliniowych czy charakterystyk dynamicznych.

MODELOWANIE

 • Łatwe w użyciu środowisko graficzne do bezpośredniego modelowania w 3D
 • Automatyczna kontrola i konwersja importowanych modeli
 • Modelowanie parametryczne dla zadań powtarzalnych i optymalizacyjnych
 • Model obliczeniowy i strukturalny jest zintegrowany w jednym projekcie. Pozwala to zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy podczas udostępniania danych architektowi lub konstruktorowi.
 • Biblioteka typowych przekrojów oraz możliwość definicji własnych przekrojów
 • Belki i słupy o dowolnej geometrii: proste, zakrzywione, dowolnie ukształtowane, o przekroju poprzecznym zmieniającym się wzdłuż długości lub z otworami
 • Płyty, ściany i powłoki mogą być płaskie lub zakrzywione o stałej lub zmiennej grubości opcjonalnie z otworami
 • Płyty żebrowe, płyty złożone z prefabrykowanych elementów
 • Pomocnicza siatka i kondygnacje dla bardziej efektywnej pracy z dużymi modelami
 • Biblioteka predefiniowanych elementów konstrukcyjnych: ramy, kratownice, rampy spiralne, kopuły, kolanka rurowe itp.
 • Obiekty pomocnicze, takie jak linie, krzywe, etykiety tekstowe, linie wymiarowe
 • Projektant do połączeń stalowych
 • Możliwość wykluczenia z analizy wybranych obiektów, takich jak obiekty architektoniczne
 • Model 3D można definiować graficznie w przestrzeni roboczej lub numerycznie poprzez zintegrowany edytor tabel
 • Modelowanie parametryczne
 • Automatyczne wykrywanie kolizji

WARUNKI BRZEGOWE I OBCIĄŻENIA

 • Liczne typy podpór odzwierciedlające rzeczywiste warunki brzegowe
 • Bezpośrednie wprowadzanie wszystkich rodzajów obciążeń: punktowe, liniowe i powierzchniowe, obciążenie termiczne, obciążenie ruchome, wymuszone odkształcenie
 • Generator obciążenia wiatrem i śniegiem, automatyczny rozkład obciążenia powierzchniowego na belkach nośnych
 • Siły, momenty, obciążenie termiczne, przemieszczenie, śnieg, wiatr i obciążenie ruchem
 • Obciążenia dynamiczne: harmoniczne, sejsmiczne, czasowe
 • Masy i tłumiki obciążenia dynamicznego
 • Rzut obciążenia na wszystkie obiekty nadanym kierunku i w określonym zakresie
 • Generator do dwuwymiarowego obciążenia ram wiatrem i śniegiem
 • Generator obciążenia budynku wiatrem 3D
 • Automatyczne rozkładanie obciążenia powierzchniowego na elementy nośne (np. obciążenie wiatrem działające na okna / drzwi, obciążenie stropu itp.)
 • Normowe oraz zdefiniowane przez użytkownika kombinacje przypadków obciążenia
 • Klasy i grupy obciążeń dla bardziej efektywnej pracy z kombinacjami obciążeń
 • Szeroki zakres warunków brzegowych: połączenia (liniowe / nieliniowe), połączenia krzyżowe, połączenia sztywne, szczeliny, podpory (sztywne / liniowe / nieliniowe)
 • Automatyczne połączenie poszczególnych elementów w celu zapewnienia poprawnego modelu MES

OPRACOWANIE I PREZENTACJA WYNIKÓW

 • Przejrzysta i kompleksowa prezentacja wyników w formie graficznej i tabelarycznej
 • Szczegółowe raporty i wykresy dla poszczególnych belek lub przekrojów przez elementy powierzchniowe.
 • Łatwe opracowanie dokumentacji wraz ze zdjęciami, tabelami i dodatkowymi komentarzami
 • Wykresy prezentujące obliczone wartości (siły, przemieszczenia, itp.) na modelu 3D w oknie graficznym
 • Tabele wyników są synchronizowane z oknem 3D i mogą być wysyłane do arkusza kalkulacyjnego
 • Wyświetlanie standardowych wyników analizy MES: siły wewnętrzne, naprężenia, przemieszczenia, reakcje
 • Szczegółowa ocena wyników dla każdego elementu z osobna
 • Pełna kontrola nad ilością informacji wyświetlanych na ekranie dzięki filtrom i ukrywaniu elementów
 • W przypadku belek: wykresy, lokalne i globalne ekstrema, wyniki w określonych włóknach, redystrybucja momentów gnących na belkach ciągłych
 • W przypadku płyt: izolinie wartości sił i naprężeń, przekroje, ekstrema lokalne i globalne
 • Strefy uśredniania wyników w celu wygładzenia pików sił wewnętrznych powyżej podpór punktowych

ANALIZA MES

 • Szybki i niezawodny silnik obliczeniowy z automatyczną generacją siatki elementów skończonych dla dowolnej geometrii
 • Zaawansowane rodzaje analiz, w tym fazy konstrukcyjne, obliczenia nieliniowe i dynamiczne, analiza czasowa i sekwencyjna
 • Automatyczne połączenie obiektów strukturalnych w celu zapewnienia prawidłowego modelu MES
 • Generowanie siatki elementów skończonych
 • Kontrolowana przez użytkownika poprawa otrzymanej siatki elementów skończonych
 • Pojedyncza analiza lub uruchomienie analizy wsadowej
 • Obliczenia statyczne: liniowe, nieliniowe, lokalne nieliniowości, początkowe imperfekcje, analiza plastyczna, duże przemieszczenia (kable)
 • Dynamika – częstotliwość drag własnych, postacie drgań, odpowiedź układu na siły wymuszające, drgania harmoniczne, analiza sejsmiczna
 • Obliczanie stateczności: analiza liniowa i nieliniowa do wyznaczania globalnych postaci wyboczenia
 • Analiza etapów budowy: liniowa i nieliniowa
 • Straty krótko- i długoterminowe dla elementów sprężonych
 • Analiza zależna od czasu: Obliczanie pełzania, pęknięć, skurczu i relaksacji dla wstępnie obciążonych elementów
 • Analiza sekwencyjna łącząca dwa rodzaje obliczeń: stateczność lub analizę dynamiczną opartą na wynikach obliczeń nieliniowych
 • Obliczanie z pominięciem wybranych elementów lub podpór dla uproszczonych etapów budowy lub sytuacji wyjątkowych
 • Membrany: powierzchnie nie przenoszące sił ściskających
 • Obliczenia powierzchni ortotropowych
 • Ściany murowe lub ściany wykonane z gładkiego betonu nie przenoszące sił rozciągających
 • Interakcja konstrukcji z podłożem
 • Fundamenty, pale fundamentowe
 • Konstrukcje strunobetonowe i kablobetonowe

PROJEKTOWANIE W OPARCIU O NORMY I ZAŁĄCZNIKI KRAJOWE

 • Kompleksowe rozwiązanie dla standardowych materiałów: beton, stal, kompozyt (stal + beton), aluminium, drewno
 • Łączenie wielu materiałów w jednym projekcie
 • Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami budowlanymi
 • Normy są bezpośrednio zintegrowane z programem
 • Dostępne są międzynarodowe (IBC, Eurokod) i krajowe normy (BS, DIN, ONORM, NEN, BAEL, SIA, CSN, STN itp.)
 • Projektowanie zbrojenia, obliczanie pęknięć dla belek, słupów i płyt
 • Kompleksowa ocena elementów betonowych: nośność, odkształcenie, pęknięcia, smukłość, nośność na przebicie, ognioodporność
 • Beton zbrojony i konstrukcje sprężane
 • Sprawdzanie płyt żebrowych
 • Redystrybucja momentów zginających na ciągłych belkach betonowych
 • Eksport zbrojenia do programów CAD w celu dalszej obróbki i sporządzania dokumentacji
 • Projektowanie profili stalowych z uwzględnieniem kontroli przekroju, wyboczenia, wyboczenia skrętnego itp.
 • Kompletna ocena elementów stalowych: nośność, odkształcenie, smukłość, ognioodporność, rusztowania, belki ażurowe
 • Kontrola konstrukcji aluminiowych, w tym rusztowań
 • Łatwe i intuicyjne wprowadzanie współczynników normowych
 • Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników
 • Możliwość przetwarzania wyników w aplikacjach zewnętrznych (MS Excel i XML)
 • Autodesign: optymalizacja przekrojów stalowych, zbrojenie w przekrojach betonowych, połączenia stalowe
 • Globalna optymalizacja parametrów modelu 3D zdefiniowanych przez użytkownika (np. przekroju, pozycji podparcia, miejsce przyłożenia obciążenia itp.)

RYSUNKI I DOKUMENTACJA

 • Wygenerowany dokument można dostosować tak, aby arkusze kalkulacyjne, zdjęcia i swobodnie wprowadzony tekst zapewniały pełną i wysokiej jakości dokumentację projektową
 • Galeria obrazów i środowisko rysowania ułatwiają opracowanie przejrzystej grafiki
 • Zautomatyzowane rysunki ogólne pozwalają na łatwe i szybkie tworzenie dokumentacji
 • Dla jednego projektu można utworzyć jeden lub więcej dokumentów wyjściowych
 • Dokumenty mogą składać się z tabel, zdjęć i dowolnego tekstu
 • Poziom szczegółowości w każdej tabeli jest kontrolowany przez edytor tabel
 • Program ChapterMaker pomaga na lepszą organizację informacji zawartych w dokumencie
 • Aktualizowanie dokumentu na żądanie po każdej zmianie modelu
 • Możliwość zmiany modelu poprzez dokument (np. edycja współrzędnych węzła w tabeli dokumentów przesuwa węzeł w modelu)
 • Eksport do popularnych formatów: PDF, RTF, HTML, XML
 • Galeria do przechowywania i edycji zdjęć modelu 3D, w tym wyników aktualizowanych po zmianach w modelu 3D
 • Obszar papieru do komponowania rysunków, w tym szablonów pozwalających na łatwe tworzenie standardów w firmie
 • Zautomatyzowane rysunki ogólne dla zdefiniowanych przekrojów i widoków
 • Automatyczne tworzenie opisów i linii wymiarowych w wygenerowanych rysunkach
 • Biblioteki stylów rysunków do zautomatyzowania tworzenia rysunków ogólnych
 • Aktualizacja dokumentacji na żądanie (dokument, obrazy galerii obrazów, rysunki) po każdej zmianie modelu

ŁATWA WSPÓŁPRACA I WYMIANA DANYCH W ŚRODOWISKU BIM

 • Integracja całego procesu projektowania od koncepcji do szczegółów projektowych
 • Technologia TrueAnalysis umożliwia zarządzanie zarówno modelem obliczeniowym, jak i strukturalnym (referencyjnym) w jednym projekcie – w jednym środowisku
 • Płynna komunikacja z innymi aplikacjami dzięki obsłudze wielu formatów plików
 • Szybka wymiana danych między architektami i konstruktorami
 • Sprawna wymiana danych między aplikacjami BIM
 • Open BIM dla płynnej wymiany danych za pośrednictwem certyfikowanego interfejsu IFC 2×3
 • Wspieranie formatów plików branżowych: SDNF, DStV, Step Steel, DWG, DXF, VRML
 • Obsługa typowych formatów plików: XML, MS Excel, ASCII, RTF, PDF, 3D PDF, HTML
 • True Analysis = jeden projekt zawiera zarówno model strukturalny, jak i analityczny
 • Structural2Analysis = automatyczne wyrównanie modelu strukturalnego do modelu analitycznego
 • Member Recognizer = automatyczne rozpoznawanie belek, kolumn, płyt i ścian na podstawie zaimportowanego modelu odniesienia
 • Dwustronna wymiana modelu konstrukcji i zbrojenia z Allplan Engineering
 • Współpraca z programami Revit Structure, Tekla Structures, ETABS
 • Efektywne zarządzanie zmianami w modelu: wyróżnienie obiektów dodanych, usuniętych lub zmienionych z możliwością akceptowania lub odrzucania poszczególnych zmian
 • Sprawdzanie kolizji między obiektami: przydatne zwłaszcza przy łączeniu modeli pochodzących z wielu źródeł
 • Import przekrojów w formacie DWG, DXF
 • Import, eksport i łączenie wybranych części modelu pochodzących z różnych projektów
 • Eksport izolinii wyników obliczeń oraz wartości projektowych dla konstrukcji betonowych do plików DWG, DXF, ASF